D.G. d'Ordenació i Centres Docents

Subdirecció General d'Ordenació

Servici d'Ordenació Acadèmica

Ordenació acadèmica > Inici - Novetats

Presentació

Al Servici d'Ordenació Acadèmica, pertanyent a la Subdirecció General d'Ordenació, li correspon la direcció i coordinació de les funcions relatives a l'ordenació en matèria educativa, entre altres:

 • L'ordenació acadèmica de l'Educació Infantil, l'Educació Primària, l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i de l'educació de persones adultes.
 • L'elaboració dels currículums oficials corresponents a les ensenyances relacionades en l'apartat anterior, així com l'establiment de criteris i orientacions per a la seua impartició en els centres docents, fomentant la seua autonomia pedagògica.
 • La resolució d'equivalències d'estudis, als efectes acadèmics i professionals, entre anteriors ordenacions del sistema educatiu i l'ordenació vigent.
 • La convocatòria de premis extraordinaris al rendiment acadèmic en aquelles ensenyances l'ordenació de les quals correspon a este servici.
 • L'elaboració i proposta de condicions tecnicopedagògiques del personal docent i de l'exercici i desenvolupament de les seues funcions, així com la formulació de criteris pedagògics respecte a les característiques dels centres docents.
 • Proposta de resolució individualitzada de situacions acadèmiques de l'alumnat.
 • La regulació de les mesures acadèmiques i organitzatives per a l'atenció a la diversitat d'aptituds, necessitats, interessos, motivacions i ritmes de maduració de l'alumnat d'Educació Infantil, d'Educació Primària, d'Educació Secundària Obligatòria, i de Batxillerat que permeten als centres docents una organització flexible de les ensenyances.
 • L'ordenació de l'orientació educativa, psicopedagògica i professional i de la tutoria com a mesura d'atenció a la diversitat i com a element de coordinació de l'atenció a les diferències individuals en els centres docents.
 • La regulació i desenvolupament de mesures acadèmiques i organitzatives per a l'adequada escolarització, integració i inclusió de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.
 • El desenvolupament de mesures acadèmiques i organitzatives per a la compensació de les desigualtats en educació i l'atenció a l'alumnat que es trobe en situació desfavorable.
 • Proposar l'assignació de recursos materials i personals per als alumnes i alumnes de necessitats educatives específiques.
 • La determinació del perfil dels professionals que assistisquen als centres de primària i secundària per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials o amb necessitats compensació educativa, així com la formulació de criteris pedagògics respecte a les característiques dels centres docents i materials individuals.
 • Registre i regulació de les necessitats educatives específiques de l'alumnat, així com de l'avaluació psicopedagògica de les mateixes.
 • La regulació, gestió i promoció dels servicis d'orientació educativa, psicopedagògica i professional.
 • La regulació acadèmica i organitzativa dels programes de diversificació curricular.

Dites atribucions es regulen en:

Novetats

  Matrícula a ÍTACA per als cursos LOMQE de l'any acadèmic 2015/2016
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA