D.G. d'Ordenació i Centres Docents

Subdirecció General d'Ordenació

Servici d'Ordenació Acadèmica

Ordenació acadèmica > Ed. Secundària Obligatòria > Normativa > Convalidacions i exempcions

Convalidacions i exempcions

L'alumnat que cursa simultàniament ensenyances professionals de música i de dansa o bé que acredita la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit, podrà beneficiar-se de convalidacions i exempcions, seguint allò que s'ha indicat en les ordes de més avall.


Per a convalidar la matèria de Música en els nivells que s'indiquen, l'alumne ha d'haver superat una de les assignatures que s'apunten en la taula.

Convalidació de la matèria de Música en Educació Secundària Obligatòria
Matèria convalidada Assignatura que s'ha d'acreditar
Música de 2n i 3r d'ESO
 • 1 d'Instrument o Veu de les ensenyances professionals de Música
 • 1 de Música de les ensenyances professionals de Dansa

Música de 4t d'ESO
 • 2 d'Instrument o Veu de les ensenyances professionals de Música
 • 2 de Música de les ensenyances professionals de Dansa

Per a convalidar les matèries optatives d'Educació Secundària Obligatòria, l'alumne ha d'acreditar per mitjà de certificat o superar una de les proves o assignatura que s'apunten en la taula.

Convalidació de la matèria optativa en Educació Secundària Obligatòria
Matèria optativa d'ESO convalidada Requisit
Optativa convalidada ESO Música (1)
 • Certificat d'ensenyances elementals de Música
 • Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de Música
 • Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances professionals de Música (3)

Optativa convalidada ESO Dansa (1)
 • Certificat d'ensenyances elementals de Dansa
 • Superació de la prova d'accés a les ensenyances professionals de Dansa
 • Superació d'una assignatura de qualsevol curs de les ensenyances de Dansa (3)
Optativa convalidada ESO pràctica esportiva (2)
 • Acreditar la condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana o esportista d'alt nivell o d'alt rendiment
(1) L'alumnat proposat pel departament d'orientació o qui tinga atribuïdes les seues funcions, per a cursar matèries optatives corresponents a les matèries instrumentals, i que curse o haja cursat ensenyances professionals de música o de dansa, haurà de cursar les dites matèries optatives instrumentals sense poder optar al seu convalidació.
(2) L'alumnat que acredite la condició d'esportista d'alt nivell, d'alt rendiment o d'elit , i que haja sigut proposat proposat pel departament d'orientació o qui tinga atribuïdes les seues funcions, per a cursar matèries optatives corresponents a les matèries instrumentals, podrà optar entre la convalidació de la matèria optativa o bé cursar la matèria optativa instrumental corresponent.
(3) L'assignatura no pot haver sigut utilitzada prèviament per a cap altra convalidació

Per a sol·licitar l'exempció de Educació Física en Educació Secundària Obligatòria, l'alumne ha de reunir alguna de les condicions que s'apunten en la taula.

Exempció d'Educació Física en l'Educació Secundària Obligatòria
Matèria de què està exempt Condició
Educació Física
 • Realitzar estudis de les ensenyances professionals de Dansa

Educació Física o Adaptació Curricular en Educació Física
 • Tindre acreditada la condició d'esportista d'elit de la Comunitat Valenciana, d'alt nivell o d'alt rendiment.
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA