Títols

Inici > Títols

Normativa

Expedició de títols acadèmics i professionals corresponents a les ensenyances establides en la LOGSE i en la LOE

Registre

REGISTRE DE TÍTOLS ACADÈMICS I PROFESSIONALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Corresponents a les ensenyances establides en la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, als certificats d'aptitud del cicle superior del primer nivell d'idiomes a què es referix el Reial Decret 967/1988 expedits per la Generalitat, als títols de tècnics esportius a què es referix el Reial Decret 1.913/1997 i als títols de Tècnic d'Empreses i Activitats Turístiques a què es referix el Reial Decret 1.496/1995.

Corresponents a les ensenyances establides en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, als certificats de superació dels nivells intermedi i avançat d'idiomes a què es referix el Reial Decret 1.629/2006, de 29 de desembre i als títols de les ensenyances esportives de règim especial a què es referix en Reial Decret 1.363/2007.

Títols i Certificats d'Idiomes expedits per la Generalitat

Observacions:

 • Pot consultar escrivint:
  • a) el número d'identificació i el nom i cognoms
  • b) el número d'identificació i la clau registral
 • Comproveu que heu escrit le dades correctament: (a) nom, cognoms i número d'identificació (DNI/NIF/NIE/passaport: sense espais ni guions entre números i lletres) amb què es va tramitar l'expedició del títol o (b) número d'identificació (DNI/NIF/NIE/passaport) i la clau registral (sense espais ni guions entre números).
 • Les dades que consten en el Registre de Títols són exactament les que consten impreses en el títol, tal com figuren en el Llibre Registre de Lliuraments de Títols del centre.
 • Per a rectificar les dades d'un títol inscrit en el Registre i imprés, cal sol·licitar, obligatòriament, l'expedició d'un duplicat.
  Esta sol·licitud s'ha de presentar en el centre on va finalitzar estudis o en el centre públic de titularitat de la Generalitat Valenciana en què estiga adscrit, segons siga el cas. Caldrà aportar la documentació justificativa que corresponga al tipus de correcció que se sol·licite.
 • El procediment que regula l'expedició dels títols acadèmics i professionals la gestió del qual correspon a la Generalitat és l'establit en l'Orde 85/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria d'Educació, per la que es regula el procediment per a l'expedició dels títols acadèmics i professionals (DOCV núm. 6.405, de 25 de novembre).

Títols Turisme

Corresponents als títols de Tècnic d'Empreses i Activitats Turístiques a què es refereix el Reial Decret 1.496/1995.

Observacions:

 • Pot consultar escrivint:
  • a) el número d'identificació i el nom i cognoms
  • b) el número d'identificació i la clau registral
 • Comproveu que heu escrit le dades correctament: (a) nom, cognoms i número d'identificació (DNI/NIF/NIE/passaport: sense espais ni guions entre números i lletres) amb què es va tramitar l'expedició del títol o (b) número d'identificació (DNI/NIF/NIE/passaport) i la clau registral (sense espais ni guions entre números).
 • Les dades que consten en el Registre de Títols són exactament les que consten impreses en el títol, tal com figuren en el Llibre Registre de Lliuraments de Títols del centre.
 • Per a rectificar les dades d'un títol inscrit en el Registre i imprés, cal sol·licitar, obligatòriament, l'expedició d'un duplicat.
  Esta sol·licitud s'ha de presentar en el centre on va finalitzar estudis.
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA